Organizacja ma status
organizacji pożytku publicznego
W województwie kujawsko-pomorskim działa 13 zarządów PKPS:
1 wojewódzki
• Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 
2 rejonowe
• Zarząd Rejonowy w Toruniu
• Zarząd Rejonowy we Włocławku
 
10 lokalnych:
• Zarząd Miejsko-Gminny w Grudziądzu
• Zarząd Miejski w Inowrocławiu
• Zarząd Gminny w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Siemionkach
• Zarząd Gminny w Lubiewie
• Zarząd Gminny w Nowej Wsi Wielkiej
• Zarząd Gminny w Obrowie
• Zarząd Gminny w Płużnicy
• Zarząd Gminny w Radziejowie
• Zarząd Gminny w Stolnie
• Zarząd Gminny w Świekatowie

W lutym 2019 roku zawiązał się komitet założycielski zarządu miejsko-gminnego PKPS w Strzelnie.
Statutowa działalność odpłatna PKPS obejmuje następujący zakres:
organizowanie usług opiekuńczych,
organizowanie i prowadzenie dożywiania,
prowadzenie noclegowni. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

Statutowa działalność nieodpłatna PKPS jest prowadzona w zakresie:
organizowanie usług opiekuńczych,
organizowanie i prowadzenie dożywiania,
organizowanie różnych form wypoczynku,
udzielanie różnej pomocy głównie pomocy rzeczowej, finansowej w miarę posiadanych środków i możliwości,
poradnictwo prawne i pomoc prawna,
świadczenie pomocy postpenitencjarnej,
współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi,
świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym w miarę posiadanych środków,
świadczenie pomocy bezrobotnym w zakresie poradnictwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, przeszkolenia i zatrudnienia,
prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej,
świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia,
udzielanie pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych
prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
prowadzenie całodziennych i popołudniowych klubów seniora,
prowadzenie noclegowni,
prowadzenie zakładów leczniczo-opiekuńczych, zakładów leczniczo-pielęgnacyjnych,
prowadzenie domów pomocy społecznej,
prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
prowadzenie innych placówek.