Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS świadczy pomoc w zakresie specjalistycznej opieki w miejscu zamieszkania.

Pomoc jest realizowana w ramach projektu
 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo.
Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.
Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.