Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje, że realizacja zadań w ramach Podprogramu 2023 Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
trwać będzie od maja do listopada 2024 roku.
Pomocą żywnościową w ramach FEPŻ Podprogram 2023 mogą być objęte osoby i rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268,
z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2056,40 zł dla osoby
samotnie gospodarującej i 1590,00 zł dla osoby w rodzinie".Osoby korzystające z pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023, mogą składać skargi dotyczące sposobu dystrybucji żywności do:

KPZW PKPS w Bydgoszczy, ul. Piękna 34, tel. 601-664-881,
Rady Naczelnej PKPS w Warszawie
lub Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej